ИНФО
МЕДИЯ
ВХОД / ИЗХОД

В момента има 738  гости и няма потребители и в сайта

10761080Вашия адрес:3.238.116.201
10761082Вашия адрес:3.238.116.201

През месец Октомври се очаква старт на приема на проекти по мярка 4.2 - Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти от ПРСР 2014-2020. Проекто наредба по мярката се очаква да бъде публикувана през Септември.

Подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020  дава възможност за инвестиции, свързани с преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти.

Субсидиите по мярка 4.2 ще се предоставят на територията на цялата страна за новосъздадени и съществуващи предприятия за инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията.

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения

Бенефициенти:

 • Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители  и Групи/Организации на производители;
 • Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.

Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи (които надхвърлят критериите посочени в чл.3, ал.1 от Закон за малки и средни предприятия) предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.

Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро.

Кандидатите групи/организации на производители трябва да отговарят на следните условия:

 • Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;
 • Инвестициите следва да са пряко свързани с основата земеделска дейност на членовете и основна за групата/организацията;
 • Бизнес планът трябва да показва подобряване на цялостната дейност на стопанствата на членовете на групата/организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и че инвестициите са от полза на цялата организация на производители

Допустими материални инвестиции:

 • Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
 • Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или  на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;
 • Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
 • Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;
 • Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи /Съгласно Раздел 8.1/.


Допустими нематериални инвестиции:

 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 • Закупуване на софтуер;
 • Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата:
 • Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на кчеството и подготовка за сертификация в предприятията.


Размер на финансовата помощ:

 • Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.
 • Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

- За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ, максималното комбинирано подпомагане за един бенефициент е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на  15 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на  3 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от 6 до 10 производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 4 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции представени от над 10 производители и/или групи/организации на производители за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 5 000 000 евро.


Важно:

 • Няма да се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда
 • Финансова помощ за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  ще се предоставя само за покриване нуждите на предприятията. По мярката няма да се предоставя подкрепа за продажба на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане.
 • Проекти с включени инвестиции за производство на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане за собствено потребление ще се подпомагат, в случай, че същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване собствените нужди на предприятието. Капацитетът на инсталациите, които са обект на подпомагане не трябва да надвишават мощност от 1 мегават.
 • За проекти с инвестиции за производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база.
 • Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия
 • Използваните суровини от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи с цел производство на биоенергия, включително биогорива се ограничават до 20%:

- Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.
- Проекти за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници (например: не са отглеждани върху терени с голямо значение за биоразнообразието,  с високи въглеродни запаси, не са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като резултат при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове,  са отглеждани в съответствие с чл. 38 ЗЕВИ).

 • В случай на проекти на земеделски производители за колективни инвестиции е необходимо всички ЗП участващи в дружеството кандидат да отговорят на критериите за допустимост по мярката и да нямат доминиращо влияние в управлението на дружеството кандидат.
 • Дружеството получател на финансова помощ за проекти за колективни инвестиции следва да е регистрирано съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
 • Няма да се подпомагат проекти включващи единствено маркетинг на продукти, с изключение на случаите, когато кандидатът е пазар на производители и/или когато тези продукти са получени в резултат на преработка, извършена от кандидата.
 • Подпомагане ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз и памук.

Приоритет на проекти по сектори:

 1. Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици,
 2. Месо и месни продукти,
 3. Плодове и зеленчуци, включително гъби,
 4. Пчелен мед,
 5. Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти,
 6. Растителни и животински масла и мазнини,
 7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
 8. Готови храни за селскостопански животни,
 9. Гроздова мъст, вино и оцет,
 10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.
НОВИНИ
Web Новини
July 2024
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Какво е водещо при избор на консултантска фирма, за изработка на проекти?

цена - 40%
местоположение - 40%
препоръка - 0%

Total votes: 5
13.jpg

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player